Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Kierunek Pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną na studiach drugieg stopnia ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów mających kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej. 

Studia przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie zawodowe na poziomie licencjackim. Studia mają za zadanie przygotowanie wysoko wykwalifikowanych wychowawców mających kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej

Absolwent WWSH dysponować będzie podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiadać będzie umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent będzie przygotowany do pracy w szkolnictwie, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia. Posiadał będzie również  wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Absolwent wyposażony zostanie w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie, z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez połączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci oraz zajęciami warsztatowymi.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy z ludźmi w każdym przedziale wiekowym, począwszy od małego dziecka aż po osoby w wieku bardzo dojrzałym. Może pracować między innymi jako: wychowawca w placówkach (w pogotowiu opiekuńczym, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu dom dziecka, wioska dziecięca, dom małego dziecka, bursa, świetlica szkolna); pedagog – wychowawca (w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ogniskach wychowawczych itp.); pedagog ulicy; zawodowy kurator sadowy; pedagog szkolny; pedagog – doradca – konsultant (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodku adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnym, w centrach pomocy rodzinie, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, oraz biurach porad obywatelskich itp.).

Studia: magisterskie (drugiego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych

Rekrutacja trwa!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną