Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczne absolwentów oraz nabycie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ponadto absolwent nabędzie uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla tego etapu edukacyjnego, zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, a także do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

  • w przedszkolach;
  • w nauczaniu zintegrowanym I-III w szkołach podstawowych;
  • w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • w ramach edukacji domowej;
  • przy realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka;
  • rozwinąć własna działalność gospodarczą( np. organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zakładanie prywatnych przedszkoli)

Studia: magisterskie (drugiego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych

Rekrutacja trwa!

http://wsp.edu.pl/wsp/specjalnosci/studia-magisterskie/wychowanie-przedszkolne-edukacja-wczesnoszkolna/
http://wsp.edu.pl/wsp/specjalnosci/studia-magisterskie/wychowanie-przedszkolne-edukacja-wczesnoszkolna/