Logopedia

Studia kwalifikacyjne, czterosemestralne, adresowane do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny oraz zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Słuchacze nabywają kompetencje i uprawnienia do pracy na stanowisku logopedy:

 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej,
 • przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym, przygotowanie do podejmowania współpracy m.in. z rodziną, opiekunami.

Wybrane bloki tematyczne:

 • Wstęp do logopedii
 • Genetyka i embriologia człowieka
 • Elementy anatomii, fizjologii i patologii człowieka
 • Psychologia rozwojowa
 • Ontogeneza języka
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego 
 • Foniatria i laryngologia
 • Zaburzenia mowy – dyslalia, alalia
 • Nauka o języku: morfologia
 • Zaburzenia mowy w dysleksji
 • Pedagogika specjalna
 • Kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej
 • Nauka o języku: składnia
 • Dydaktyka postępowania logopedycznego
 • Zaburzenia mowy – oligofazja
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Zaburzenia mowy – jąkanie
 • Nauka o języku: semantyka i pragmatyka
 • Zaburzenia mowy w autyzmie
 • Zaburzenia mowy – dyzartria, anartia
 • Neuropsychiatria dziecięca
 • Elementy audiologii pedagogicznej
 • Podstawy ortodoncji
 • Specyfika terapii logopedycznej osób dorosłych
 • Emisja głosu i dykcja
 • Zaburzenia mowy w niedosłuchu
 • Rozwój mowy a dwujęzyczność
 • Praca logopedy ze szkołą i rodziną
 • Zaburzenia mowy a afazja
 • Informatyka dla logopedów

Absolwent posiada wykształcenie logopedyczne i jest przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej w placówkach służby zdrowia i oświaty.

Słuchacze uzyskują, zgodne z wymogami MNiSW, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2, 3 lub 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Logopedia
Logopedia