Terapia pedagogiczna

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym. Wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności dotyczące przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozy pedagogicznej, warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej w praktyczne metody i sposoby pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego.

Studia podyplomowe na tym kierunku mogą podjąć absolwenci wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym, w szczególności skierowane są one do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się. 

Absolwent otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci. Studia umożliwiają również prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Wybrane bloki tematyczne

  • Podstawowe nurty teoretyczne w terapii pedagogicznej
  • Teoretyczne podstawy socjoterapii
  • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej
  • Psychologia rozwojowa
  • Psychologia społeczna
  • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
  • Diagnostyka ucznia
  • Diagnostyka rodziny
  • Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • Warsztaty metodyczny

 

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów:  3 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim