Skip to content
+48 690 890 760

O Ruchu Pedagogicznym

ukazuje się od 1912 roku

Ruch Pedagogiczny” ukazuje się od 1912 r. Na polskim rynku wydawniczym czasopism pedagogicznych jest więc osiągnięciem wyjątkowym, osadzonym w najlepszych tradycjach intelektualnych polskiego nauczycielstwa. Jest czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim. Od roku 2017 „Ruch Pedagogiczny” wydawany jest przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. B. Prusa.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Ruch Pedagogiczny” znalazł się w wykazie czasopism z liczbą 20 pkt.

Podstawowym celem czasopisma jest wymiana myśli i prezentowanie dorobku naukowego pedagogów polskich i zagranicznych oraz prowadzenie dyskusji na poziomie akademickim wokół najważniejszych współczesnych zagadnień edukacyjnych. Łamy „Ruchu Pedagogicznego” mają służyć odzwierciedleniu stanu dyscypliny naukowej jaką jest pedagogika, a także stanowić arenę do stymulowania nowych kierunków badań, ważnych z punktu widzenia praktyki społecznej. Redakcja czasopisma traktuje pedagogikę jako dziedzinę nauki zajmującą się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz jako dyscyplinę otwartą o charakterze interdyscyplinarnym.

Redakcja współpracuje na arenie międzynarodowej z wieloma wybitnymi uczonymi, co nie tylko sprzyja popularyzacji polskiej pedagogiki za granicą, ale także przyczynia się do poznania dorobku pedagogicznego uczonych z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Zachęcamy do współpracy Autorów pragnących zaprezentować nowe zagadnienia, oryginalne ujęcia, czy kontrowersyjne poglądy, dotyczące szeroko rozumianej pedagogiki. Czasopismo jest otwarte zarówno dla Autorów z ugruntowaną już pozycją naukową, jak i dla początkujących adeptów pedagogiki. Przysłane do Redakcji opracowania mogą zawierać nie tylko wyniki badań empirycznych i rozważań metodologicznych, ale także opinie odmienne od powszechnie podzielanych, które zainspirują szerszą dyskusję i przyczynią się do rozwoju wiedzy pedagogicznej.

Czasopismo posiada szeroki profil tematyczny, a zamieszczane w nim teksty są opiniowane przez dwóch niezależnych recenzentów, co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu naukowego nadsyłanych materiałów.

Podstawowe działy czasopisma to: artykuły w języku polskim, ale także w językach obcych (wraz z obszernymi streszczeniami w języku polskim), relacje z badań, studia i opinie, materiały dla nauczycieli, materiały dla studentów, sylwetki wybitnych pedagogów oraz recenzje. Teksty publikowane w „Ruchu Pedagogicznym” zawierają streszczenia w języku angielskim.

„Ruch Pedagogiczny” skierowany jest do osób zainteresowanych szeroko pojętą edukacją, a przede wszystkim do nauczycieli akademickich i studentów, nie tylko pedagogiki ale także różnych innych obszarów humanistyki.

„Ruch Pedagogiczny” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Nadesłane teksty, zgodnie z wymaganiami Redakcji „Ruchu Pedagogicznego”, są recenzowane przez recenzentów anonimowo, bez identyfikacji autora tekstu, zgodnie z procedurą duble blind review.