Skip to content
+48 690 890 760

Wytyczne dla autorów

Ruch Pedagogiczny

Autorów, zamierzających opublikować swój artykuł w „Ruchu Pedagogicznym”, prosimy o nadsyłanie tekstów na adres e-mailowy: [email protected] – lub wydruk wraz z płytą (edytor MS WORD) – przygotowanych według następujących zasad:

 1. Maksymalna objętość całego tekstu (z bibliografią i streszczeniami) powinna wynosić jeden arkusz wydawniczy tj. 40 000 znaków typograficznych wraz ze spacjami lub do 22 stron znormalizowanych, czyli 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu. W tekście można zamieszczać jedynie tabele. Nie należy zamieszczać kolorowych wykresów i diagramów, ani ilustracji.
 2. W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.
 3. Przypisy bibliograficzne powinny być umieszczone w tekście i zawierać tylko nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer strony np.: (Bobryk, 2001, s. 23).
 4. Jeśli przytaczamy dwie książki tego samego autora stosujemy następujący zapis: (Gajda, 2008 a, s. 23; Gajda 2008 b, s. 35).
 5. Jeżeli cytujemy kilku autorów stosujemy zapis chronologiczny, a nie alfabetyczny np.: (Gurycka 1989, s. 23, Gajda 2008, s. 23).
 6. Jeśli praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska, w przypadku większej liczby autorów podajemy tylko pierwsze nazwisko i „in.”, np.: ( Łaszczyk i in., 2012, s. 17).
 7. Jeśli cytujemy dokumenty podajemy początek zapisu bibliograficznego np.: (Dz. U., 2004, nr 256, poz. 2572), (Raport o…). Stosowanie tego rodzaju przypisów wymaga odpowiedniego zacytowania w bibliografii zamieszczonej po tekście artykułu np.:
  Bobryk J. (2001): Spadkobiercy Tueta. Ludzie i media. Wyd. UW, Warszawa
  Furmanek W. (2002): Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych (eksplikacja pojęć). W: S. Juszczyk (red.), Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Wyd. Adam Marszałek, Toruń
  Konieczna A. (2011): Czas przeznaczony na naukę w domu – w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców. „Ruch Pedagogiczny”, nr 5-6
  Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2004, nr 256, poz. 2572, ze zmianami
  Pyżalski J., Plichta P. (2007): Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu np.:
  Czapiński J., Panek T. (2011): Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Raport_Glowny_2011_pop_INTERNET.pdf (otwarty: 19.07.2013)
 8. W bibliografii należy podać nazwiska tłumaczy cytowanych prac obcojęzycznych.
 9. Na dole strony umieszczane są tylko przypisy odautorskie, którym nadaje się kolejne numery.
 10. Tytuł powinien być napisany wersalikiem, pogrubioną czcionką 14, Times New Roman i rozmieszczony na środku strony, podtytuły pogrubioną czcionką 12 również Times New Roman (teksty niespełniające wytycznych będą odsyłane).

Tekst przesłany do Redakcji jest traktowany jako utwór oryginalny, do którego Autor posiada pełne prawa. Przyjmujemy teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem artykułu) oraz słowa kluczowe w języku angielskim, a także na osobnej stronie krótką notę o Autorze wraz z afiliacją. Jeśli tekst przygotowany został przez więcej niż jednego Autora, należy nadesłać noty biograficzne wszystkich Autorów oraz pełny adres korespondencyjny i adres e-mailowy, w celu ułatwienia prowadzenia korespondencji dotyczącej publikacji. Autorom polecamy także zapoznanie się z szablonem recenzji nadsyłanych tekstów.

Przysłany tekst jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu publikował go przed nadesłaniem do „Ruchu Pedagogicznego”, musi opatrzyć swój tekst stosownym przypisem zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji. Również tekst tłumaczenia jest traktowany jako utwór, do dokonania którego Autor dysponował pełnią praw.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek i skrótów. Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Ruchu Pedagogicznym”.

Metryczka tekstu zgłaszanego do publikacji

 1. Autor/Autorzy (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko)
 2. Tytuł tekstu (w języku polskim lub angielskim)
 3. Słowa kluczowe w języku polskim (do 5)
 4. Słowa kluczowe w języku angielskim (do 5)
 5. Proponowany dział
 6. Tłumaczenie z dowolnego języka na polski (do 15 linijek)
 7. Nota o Autorze/Autorach (w języku polskim, do 15 linijek) zawierająca aktualną afiliację tj. nazwę uczelni (wydziału, instytutu, katedry, zakładu) lub innego miejsca pracy a także pocztowy adres służbowy, aktualnie zajmowane stanowisko, wiadomości o badaniach i zainteresowaniach badawczych, wybrane publikacji (maksymalnie 5-7), kontakt – telefon służbowy lub inny, adres e-mailowy, miejscowość, datę, podpis.