Skip to content
+48 690 890 760

Edukacja dla bezpieczeństwa

Rekrutacja trwa!

Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja dla Bezpieczeństwa obejmują kompleksowe ujęcie zagadnień bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych działań edukacyjnych, obejmujących problematykę zagrożeń w czasie pokoju oraz sposobów zachowań w sytuacjach o charakterze kryzysowym.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • rządowych i samorządowych instytucjach proobronnych,
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • jako pracownik cywilny w strukturach wojskowych,
 • pionach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • w szkołach jako nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
dzieci_400_400

Absolwent Wydziału Pedagogicznego otrzymuje wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień obronności i bezpieczeństwa publicznego, jest przygotowany do pracy w instytucjach rządowych, pozarządowych, w szkołach oraz w instytucjach wychowawczych i edukacyjnych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Wybrane bloki tematyczne:

 • Psychologiczno-socjologiczne aspekty obrony państwa
 • Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa
 • Historia i teoria wychowania obronnego
 • Komunikacja w systemie obrony państwa
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ekonomiczne problemy bezpieczeństwa państwa
 • Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
 • Profilaktyka agresji i frustracji wśród dzieci i młodzieży
 • Prawa człowieka
 • Cyberprzestępczość
 • Obrona cywilna i zagrożenia kryzysowe
 • System bezpieczeństwa informacyjnego
 • Wychowanie patriotyczne.
woman-2701154_400_400

STUDIA LICENCJACKIE

Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 400 zł

Studia licencjackie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne

opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 350 zł 1 750 zł* 440 zł 299 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do końca 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł

PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400