Zostań studentem Wydziału Pedagogicznego Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa! Wystarczy, że złożysz komplet dokumentów.

Przyjdź i zobacz jakie to proste!

Rekrutacja trwa!

Podejmując studia na Wydziale Pedagogicznym masz gwarancję, że:

 • otrzymasz wykształcenie na najwyższym poziomie
 • będziesz studiował w bardzo dobrych warunkach i przyjaznej kameralnej atmosferze
 • masz realną szansę otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz socjalnego *)

*) nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i studium

Rekrutacja na studia trwa przez cały rok akademicki lub do wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Zasady rekrutacji są takie same dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkich kierunkach studiów w WWSH.

Rezerwacji miejsc dokonujemy po uiszczeniu opłaty wpisowego w wysokości 400 zł lub 100 euro (w przypadku osób studiujących w języku angielskim) lub w wysokości 200 zł (przy studiach podyplomowych) i złożeniu formularza rekrutacyjnego przez internet, bądź osobiście w siedzibie uczelni.

Miejsce w gronie studentów będzie zagwarantowane po wpłaceniu wpisowego i złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych!

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO WWSH?

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Studia magisterskie:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem;
 • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni. *)

Studia podyplomowe:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem;
 • 1 fotografia formatu 35 x 45 mm;
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto Uczelni. *)

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu;
 • Kserokopię paszportu;
 • Polisę ubezpieczeniową;
 • Zaświadczenie zdrowotne;
 • Certyfikat znajomości języka polskiego. **)

 

*) Nie dotyczy absolwentów WWSH im. B. Prusa.

**) Kurs języka polskiego można również odbyć w WWSH – szczegóły w Biurze Rekrutacyjnym.

 

KTO MOŻE STUDIOWAĆ?

Studia licencjackie:

Absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości.
Studia mają na celu wykształcenie pedagogicznego myślenia i postrzegania świata. Skierowane do osób, które są gotowe pracować z ludźmi, są empatyczne i opanowane.

Studia magisterskie:

Absolwenci studiów I stopnia, legitymujący się dyplomem licencjata.
Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (niezależnie od kierunku), które chcą otrzymać uprawnienia pedagogiczne.

Studia podyplomowe:

Absolwenci studiów wyższych, legitymujący się dyplomem licencjata lub magistra. Studia kierujemy zarówno do czynnych zawodowo nauczycieli i wykładowców, jak i osób planujących rozpoczęcie pracy edukacyjnej – do tych, którzy chcą pracować z dziećmi, młodzieżą, studentami czy dorosłymi słuchaczami szkoleń i kursów zawodowych.

Wystarczy, że złożysz komplet dokumentów!
Przyjdź i zobacz jakie to proste!

 

Rozważasz przeniesienie się z innej uczelni do WWSH?

Złóż w Biurze Rekrutacji:

 • podanie do Dziekana Wydziału
 • wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i ECTS.

Na tej podstawie Dziekan podejmie decyzję o przyjęciu, określi przedmioty, które mogą zostać uznane oraz zasady uzupełnienia różnic programowych. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu decyzji Dziekana, złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne.

zasady rekrutacji wwsh
kontakt wwsh
zasady rekrutacji wwsh
zasady rekrutacji wwsh
zasady rekrutacji wwsh
photo-12
Studia dziennikarskie