warszawska wyższa szkoła humanistyczna dziennikarstwo

Studia licencjackie

Studia pedagogiczne mają za zadanie przygotować wysoko wykwalifikowanych wychowawców mających kompetencje w zakresie opieki i wychowania zgodne z najnowszą wiedzą pedagogiczną. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie zawodowe na poziomie licencjackim.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany nie tylko do działalności opiekuńczo-wychowawczej, ale także do współpracy ze specjalistami wspomagającymi rozwój dziecka. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym.

warszawska wyższa szkoła humanistyczna fotografia

Studia magisterskie

Celem ogólnym kształcenia na studiach pedagogicznych w WWSH jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Na studiach magisterskich kształcimy przyszłych absolwentów do pracy w licznych instytucjach powiązanych z edukacją.

warszawska wyższa szkoła humanistyczna grafika

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, stanowiących merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, stanowią najwyższą formę doskonalenia oraz uzyskiwania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji.