Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Kulturoznawcza – Menadżer i Animator Kultury w WWSH zapewniają zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności koniecznych do organizowania różnych form życia kulturalnego. W programie studiów, oprócz gruntownej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej znajdują się zajęcia z zakresu socjologii, filozofii i etyki, podstaw prawa oświatowego a także metod działań animacyjnych oraz dotyczące warsztatu menadżera i animatora kultury.

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do tworzenia programów rozwoju działalności kulturalnej, pogłębienie wiedzy z zakresu teorii kultury, teorii animacji kultury i działalności kulturalnej, dzięki którym absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę m. in.

  • w instytucjach kulturalnych, administracji samorządowej i państwowej,
  • środkach masowego przekazu,
  • placówkach animacyjno – kulturalnych,
  • placówkach pozaszkolnych (w tym placówkach dziennego pobytu).

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Pedagogika kulturoznawcza – mediator międzykulturowy
Pedagogika kulturoznawcza – mediator międzykulturowy