Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Celem studiów jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z człowiekiem na różnych etapach jego życia: do pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec małego dziecka, dzieci starszych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową. Studia dają uprawnienia  do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla  uczniów, rodzicowi nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów.

Absolwent może podjąć pracę:

  • w żłobkach, w salach zabaw dziecięcych
  • jako opiekun w szkołach, w świetlicach szkolnych, w internatach, w sanatoriach, w domach dziecka, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • w centrach pomocy rodzinie, w placówkach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych
  • w ośrodkach adopcyjnych, w pogotowiach rodzinnych
  • jako doradca, jako opiekun i wychowawca w placówkach pomocy społecznej, w urzędach pracy, w uniwersytecie trzeciego wieku, w klubie seniora.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim