Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną w WWSH umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych, socjoterapeutycznych oraz psychoedukacyjnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi a także z seniorami.

W programie studiów znajdują się m. in. zajęcia z zakresu:

 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • pierwszej pomocy,
 • projektowania zajęć z dziećmi i dorosłymi,
 • diagnozy i terapii pedagogicznej,
 • praw dziecka, prawa oświatowego i opiekuńczo-wychowawczego,
 • komunikacji w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną,
 • socjologii,
 • filozofii i etyki.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej wzbogaconej umiejętnościami prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców a także do prowadzenia konsultacji i warsztatów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej otrzymuje uprawnienia pedagogiczne, które pozwalają na podjęcie pracy:

 • w żłobkach, w salach zabaw dziecięcych;
 • jako opiekun w szkołach, w świetlicach szkolnych, w internatach, w sanatoriach, w domach dziecka, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • w centrach pomocy rodzinie, w placówkach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych;
 • w ośrodkach adopcyjnych, w pogotowiach rodzinnych;
 • jako doradca, opiekun i wychowawca w placówkach pomocy społecznej, w urzędach pracy, w uniwersytecie trzeciego wieku, w klubie seniora.

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim