Pedagogika wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczne absolwentów oraz nabycie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ponadto absolwent nabędzie uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla tego etapu edukacyjnego, zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, a także do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • w przedszkolach;
 • w nauczaniu zintegrowanym I-III w szkołach podstawowych;
 • w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • w ramach edukacji domowej;
 • przy realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka;
 • rozwinąć własna działalność gospodarczą( np. organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zakładanie prywatnych przedszkoli)

Wybrane bloki tematyczne:

 • pedagogika;
 • psychologia;
 • dydaktyka przedmiotowa;
 • prawa dziecka;
 • metodyki zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dzieckiem z trudnościami w nauce matematyki, czytania i pisani oraz zaburzeniami rozwoju ruchowego;
 • metodyki zajęć terapeutycznych z dzieckiem z zburzeniem zachowania;
 • metodyka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju;
 • komunikacja w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną,
 • kierowanie procesem grupowym oraz skuteczne sposoby reagowania w sytuacjach trudnych;
 • zakładanie własnej działalność gospodarczej (ekonomika, zarządzanie, podstawy prawne)

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną