Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury

Celem studiów magisterskich (II stopnia) na specjalności Pedagogika Kulturoznawcza – Menadżer i Animator Kultury w WWSH jest pogłębienie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia a także rozwinięcie umiejętności koniecznych do organizowania różnych form życia kulturalnego.

Absolwent nabędzie kwalifikacje niezbędne do tworzenia programów rozwoju działalności kulturalnej oraz pogłębi wiedzę z zakresu teorii kultury, animacji kultury i prowadzenia działalności kulturalnej, dzięki czemu będzie mógł podjąć pracę w:

  • instytucjach kulturalnych,
  • administracji samorządowej i państwowej,
  • środkach masowego przekazu,
  • placówkach animacyjno – kulturalnych,
  • placówkach pozaszkolnych,
  • placówkach dziennego pobytu.

Studia: magisterskie (drugiego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień