Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego

Trzysemestralne studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, skierowane są do osób, które nie mają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się (poza nauczycielami czynnymi zawodowo) m.in. osoby zatrudnione w instytucjach, od pracowników których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Wybrane bloki tematyczne:

Plan studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.

 • Pedagogika ogólna
 • Dydaktyka ogólna
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika społeczna
 • Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych
 • Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Polityka edukacyjna
 • Szkolny program wychowawczy
 • Pomiar osiągnięć szkolnych
 • Przygotowanie projektu dyplomowego
 • Terapia zaburzeń w uczeniu się
 • Kultura języka
 • Emisja głosu
 • Translatorium językowe
 • Informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego
 • Poradnictwo rodzinne

Słuchacze uzyskują kwalifikacje pedagogiczne oraz otrzymują, zgodnie z wymogami MNiSW, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3  semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego