Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury przygotowują wysokokwalifikowaną kadrę kierowniczą oświaty  i  instytucji kultury do profesjonalnego zarządzania placówkami,  poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową  i instytucją kultury. Studia uwzględniają  wymogi reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych współczesnego społeczeństwa a także środowiska lokalnego.

Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i instytucjach kultury  w tym:

  • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej,
  • pracowników instytucji kultury, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze,
  • pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,
  • animatorów działań i organizacji oświatowych,
  • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą i instytucjami kultury,
  • osób zajmujących stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej i instytucji kultury zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Absolwent studiów podyplomowych  Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i instytucjach kultury.

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie i marketing w oświacie