Zarządzanie i marketing w oświacie

Studia skierowane są do słuchaczy zawodowo zajmujących się oświatą i edukacją (nauczyciele, pedagodzy) oraz zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie a zamierzających uzupełnić, pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania oświatą.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się m.in. nauczyciele, pracownicy oświaty oraz osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli.

Plan studiów obejmuje ponad 220 godziny dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty).

Wybrane bloki tematyczne:

 • Prawo oświatowe. Karta nauczyciela
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia w zarządzaniu placówką oświatową
 • Komunikacja interpersonalna, negocjacje i mediacje
 • Aspekty public relations i komunikacji społecznej
 • Podstawy przedsiębiorczości i marketingu w oświacie
 • Ochrona praw człowieka w oświacie
 • Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela
 • Zarządzanie finansami publicznymi, zamówienia publiczne
 • Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE w polskim systemie edukacji
 • Kierowanie i administracja placówki oświatowej
 • Kultura organizacyjna. Zarządzanie kapitałem ludzkim w oświacie
 • Misja szkoły
 • Syndrom wypalenia zawodowego i sposoby przeciwdziałania
 • Wybrane zagadnienia z BHP i ergonomii pracy.

Studia pozwalają nabyć kwalifikacje w zakresie zarządzania placówką oświatową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych, podwyższyć kwalifikacje zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 2, 3 lub 4 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Zarządzanie i marketing w oświacie
Zarządzanie i marketing w oświacie