Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Regulamin studiów

Rekrutacja trwa!

Tekst jednolity Regulaminu studióna WUE, zatwierdzonego Uchwałą Senatu WUE z dn. 09.06.2022

 

REGULAMIN STUDIÓW

w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, zwanej dalej „Uczelnią”, określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów oraz Uczelni.

2. Niniejszy Regulamin dotyczy studiów prowadzonych w Uczelni jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

3. Studia na WUE im. Bolesława Prusa są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1688),

b) Statutu WUE, zwanego dalej Statutem,

4. Szczegółowe zasady studiowania, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie studiów, określa Dziekan właściwego wydziału po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego.

5. W celu uproszczenia zrozumienia treści dokumentu stosowana jest w nim forma męskoosobowa, jednak zawsze odnosi się ona zarówno do mężczyzn, jak i kobiet.

§ 2

1. Przełożonym ogółu studentów Uczelni jest Rektor.

2. Dziekan wydziału odpowiada za realizację planu studiów i programów nauczania właściwych kierunków studiów.

3. W sprawach studenckich decyzje podejmuje Dziekan właściwego wydziału. W uzasadnionych przypadkach decyzję może podjąć Dziekan lub Rektor.

4. Instancją odwoławczą od decyzji Dziekana jest Rektor.

§ 3

Reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy samorządu studenckiego, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania młodzieży na zasadach określonych w statucie Uczelni.

§ 4

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich studentów i pracowników Uczelni, w tym także obcokrajowców studiujących lub prowadzących zajęcia w Uczelni.

II Podejmowanie studiów

§ 5

1. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania oraz podpisania umowy o naukę i o warunkach jej odpłatności. Treść ślubowania określa Statut, a treść umowy opiniuje Senat Uczelni w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

2. Złożenie ślubowania osoba przyjęta na studia potwierdza na piśmie.

3. Po immatrykulacji student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką.

4. Studenci odbywają studia na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach, a w ramach kierunku studiów na wybranej przez siebie specjalności. Kierunki studiów prowadzone są w Uczelni na podstawie pozwolenia Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a specjalności na podstawie decyzji Senatu.

5. Kwestiami związanymi z jakością kształcenia na Uczelni zajmuje się uczelniana Komisja ds. Monitorowania Jakości Kształcenia, działając na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

§ 6

1. Studia na WUE można również podjąć w wyniku przeniesienia z innej uczelni bądź wznowienia studiów. Dziekan określa warunki przyjęcia w poczet studentóna WUE, w tym warunki, termin i sposób wyrównania przez studenta zaległości. Student z wznowienia bądź przeniesienia może otrzymać indywidualną kartę różnic programowych, w której wpisywane są zaliczenia i egzaminy.

2. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej (po wywiązaniu się z wszelkich zobowiązań na poprzedniej uczelni), do WUE za zgodą Dziekana w drodze decyzji.

3. Dziekan podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym w szczególności wykazu przedmiotów zaliczonych przez studenta w poprzedniej uczelni oraz wykazu osiągniętych dotychczas przez studenta efektów kształcenia w opuszczanej uczelni bądź wydziale.

4. Dziekan wydziału przyjmującego studenta z przeniesienia lub wznowienia studiów dokonuje porównania uzyskanych przez studenta efektów kształcenia z efektami kształcenia określonymi dla kierunku, na który przenosi się student, oraz podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia, zawierającą rejestrację na określony semestr, oraz ewentualnych różnic programowych, które student powinien uzupełnić w podanym terminie.

§ 7

1. Studentem WUE może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, zwana dalej „cudzoziemcem”, podejmująca studia lub inne formy kształcenia na zasadach określonych w art. 323 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegółowe zasady przyjęcia cudzoziemców na studia określa w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Cudzoziemcy przyjęci na studia podlegają wszystkim przepisom wynikającym z niniejszego Regulaminu na równi ze studentami polskimi.

§ 8

1. Studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite magisterskie na WUE mogą być prowadzone wspólnie z uczelniami, również zagranicznymi, na podstawie zawartego porozumienia.

2. Przedmiotem porozumienia może być prowadzenie studiów na kierunku i poziomie kształcenia, w którym podstawowe jednostki organizacyjne WUE mają uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie kształcenia nie niższym niż poziom określony w porozumieniu.

3. Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać dyplom wspólny.

III Prawa i obowiązki studenta

§ 9

Student ma prawo do:

a) studiowania na jednym lub większej liczbie kierunków studiów i specjalności,

b) studiowania zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),

c) przenoszenia i uznawania punktów ECTS,

d) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania zgodnie z obowiązującymi na Uczelni przepisami,

e) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,

f) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, biblioteki, urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni w rozwijaniu własnych zainteresowań naukowych i praktycznych związanych tematycznie z działalnością uczelni,

g) zmiany kierunku studiów, zmiany kierunku studiów (zmiana kierunku możliwa jest po zaliczeniu co najmniej jednego semestru studiów i odbywa się za zgodą Dziekana),

h) przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne (zmiana formy studiów możliwa jest po zaliczeniu co najmniej jednego semestru studiów i odbywa się za zgodą Dziekana), przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne (zmiana formy studiów możliwa jest po zaliczeniu co najmniej jednego semestru studiów i odbywa się za zgodą Dziekana),

i) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,

j) przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,

k) zrzeszania się w kołach naukowych i samorządzie studenckim,

l) otrzymywania świadczeń pomocy materialnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

m) wyrażania opinii w sprawach istotnych dla studentów i Uczelni bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni, w posiedzeniach Komisji ds. monitorowania jakości kształcenia,

n) zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku studiów i spraw socjalnych w dowolnej formie: pisemnej, ustnej lub elektronicznej w Dziekanacie, Biurze Rektora,

o) studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na:

– odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych,

– urlop, o którym mowa w pkt 5.

§ 10

1. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni.

2. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystywanie możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Uczelnia.

W szczególności student zobowiązany jest do:

a) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych,

b) rzetelnego i samodzielnego wykonywania zadań wynikających z programów nauczania i planów studiów oraz decyzji organów Uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń w ustalonych przez Uczelnię terminach, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych wymogów wynikających z planu studiów,

c) dbania o godność i dobre imię Uczelni,

d) terminowego uiszczania opłat związanych z tokiem studiów na zasadach określonych umową o warunkach odpłatności za studia oraz zarządzeniami Kanclerza,

e) składania w ustalonych terminach kart okresowych osiągnięć,

f) przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego oraz dobrych obyczajów, kulturalnego zachowania wobec wszystkich pracowników Uczelni,

g) poszanowania mienia Uczelni,

h) zwrotu legitymacji studenckiej w przypadku ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów,

i) bezzwłocznego powiadomienia Uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, numeru telefonu.

3. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

§ 11

1. Student ma obowiązek dokonać wyboru określonej specjalności w ramach kierunku studiów.

2. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku kształcenia (studia równoległe). Kolejny kierunek lub specjalność może realizować w ramach indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych przez Dziekana.

3. Student studiów równoległych przygotowuje oddzielne prace i składa oddzielne egzaminy dyplomowe.

IV Organizacja studiów

§ 12

1. Studia trwają:

a) co najmniej 6 semestrów — w przypadku studiów pierwszego stopnia;

b) 4 semestry — w przypadku studiów drugiego stopnia;

c) od 9 do 12 semestrów — w przypadku studiów jednolitych magisterskich.

2. Okres studiów wydłuża się w przypadku powtarzania semestru, roku lub uzyskania urlopu.

3. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą rozpocząć się przed 1 października. Organizację roku akademickiego uchwala Senat Uczelni nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

4. Rok akademicki obejmuje dwa semestry: zimowy i letni, obejmuje zajęcia dydaktyczne, praktyki, sesje egzaminacyjne, przerwy międzysemestralne i okresy wolne od zajęć dydaktycznych.

5. Rektor może ustanowić w roku akademickim godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych, a Dziekan — godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

6. Rektor może w uzasadnionych przypadkach określić inną niż ustalona zgodnie z ust. 1 organizację roku akademickiego.

7. Dziekan ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego i organizację zajęć, określa sylabusy przedmiotów i sposób ich zaliczania.

8. Programy kształcenia uchwalane są przez Senat i podawane do wiadomości studentów nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

9. Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych danego semestru jest podawany do wiadomości studentów przez Dziekana przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych tego semestru na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie na stronie uczelni.

10. Organy Uczelni podejmują działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji procesu kształcenia przez studentów będących osobami niepełnosprawnymi, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów poprzez dostosowanie zajęć do ich indywidualnych możliwości.

11. WUE stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość odbywania studiów poprzez korzystanie z pełnej oferty studiów lub w formie indywidualnego toku studiów (ITS) dostosowanego do indywidualnych możliwości studenta, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia, Dziekan wskazuje opiekuna ITS.

12. Indywidualny tok studiów nie może jednak prowadzić do wydłużenia okresu studiów lub wiązać się z uzyskaniem w semestrze mniejszej liczby punktów ECTS niż przewidziana.

13. Za właściwą organizację procesu dydaktycznego studentów niepełnosprawnych na wydziale odpowiada Dziekan.

14. W przypadku trudności w studiowaniu wynikających z niepełnosprawności, w celu wyrównania szans edukacyjnych, student będący osobą niepełnosprawną może korzystać podczas zajęć i egzaminów z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej.

15. Uczelnia może przyjąć studentów na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

a) Osoby, o których mowa w ust. 15, realizują program studiów według spersonalizowanych planów studiów, pod opieką wyznaczonego opiekuna naukowego, którym jest nauczyciel akademicki.

b) Opiekuna naukowego studenta przyjętego na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się wyznacza Dziekan.

c) Spersonalizowany plan studiów ma charakter ramowy, uwzględnia moduły, dla których efekty kształcenia nie zostały potwierdzone, określa semestry, w których będą one realizowane oraz terminy ich zaliczenia.

d) Indywidualny plan studiów, a także wszelkie późniejsze modyfikacje tego planu zatwierdza Dziekan.

e) Szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasady, limit miejsc, warunki i tryb odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących określa Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.

16. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami, na pisemny wniosek, za zgodą Dziekana właściwego wydziału, po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

a) Uczniowie, o których mowa w ust. 16, dopuszczeni do udziału w zajęciach:

– mogą uczestniczyć w działalności studenckiego ruchu naukowego;

– zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni;

– zaliczają zajęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

b) Dziekan wydaje potwierdzenie realizacji zaliczonych zajęć wraz z liczbą przypisanych im punktów ECTS.

c) W przypadku przyjęcia uczniów, o których mowa w ust. 16, na studia w Uczelni prowadzący moduł kształcenia może zwolnić z obowiązku udziału i/lub poprzednio zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji.

§ 13

1. Studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa mają profil kształcenia praktyczny.

2. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego są plany studiów i programy nauczania.

3. Na wszystkich kierunkach studiów w Uczelni osiągnięcia studenta wyrażane są za pomocą punktów ECTS. W uczelni przyjmuje się, że osiągniecie efektów kształcenia odpowiadających 1 punktowi ECTS wymaga 25 godzin pracy studenta, w tym godzin kontaktowych z nauczycielem akademickim realizowanych w ramach poszczególnych form zajęć dydaktycznych i konsultacji.

4. Rektor ustala liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom. Cykl kształcenia na WUE obejmuje 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia oraz 120 na studiach drugiego stopnia, 300 na studiach jednolitych magisterskich, niezależnie od ich trybu. Pełny wymiar pracy studenta składa się z godzin w kontakcie oraz godzin poświęconych na pracę własną studenta. Szczegółowy rozkład punków ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom znajduje się w programie kształcenia dla danego kierunku, zaś wymiar i rozkład punktów ECTS dla przedmiotu znajduje się w sylabusie.

5. Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych student powinien uzyskać nie mniej niż 60 punktów ECTS w każdym roku akademickim.

6. Na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po przedstawieniu dokumentacji z przebiegu studiów odbytych poza uczelnią macierzystą Dziekan wydziału prowadzącego kształcenie podejmuje decyzję w sprawie przeniesienia zatwierdzonych efektów kształcenia wyrażonych w punktach ECTS, zwanych dalej osiągnięciami studenta.

7. Podstawą przeniesienia osiągnięć studenta jest zbieżność efektów kształcenia uzyskanych poza uczelnią macierzystą podczas realizacji modułów/przedmiotów i zajęć dydaktycznych odpowiadających modułom/przedmiotom i efektów uczenia się przypisanych zajęciom dydaktycznym określonym w planie studiów.

8. Przeniesienie osiągnięć polega na uznaniu studentowi w jednostce, do której się przenosi, takiej liczby punktów ECTS, jaka jest przypisana modułom/przedmiotom i zajęciom dydaktycznym w tej jednostce.

§ 14

Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 15

1. Zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, sprawdziany wiedzy lub umiejętności, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym.

2. Jeżeli zajęcia dydaktyczne odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.

3. Na kierunkach i specjalnościach prowadzonych w językach obcych student składa pracę dyplomową w języku, w którym jest prowadzony kierunek lub specjalność.

4. W przypadku zajęć, na których obecność jest obowiązkowa (np. ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, konwersatoria) prowadzący zobowiązani są:

1) kontrolować obecność na każdych zajęciach;

2) wystawić ocenę nie później niż w ciągu 7 dni od daty ostatnich zajęć, za wyjątkiem zajęć, o których mowa w ustępie 5.

5. W przypadku zajęć projektowych ocenie podlega projekt przygotowany przez studenta lub grupę studentów pod nadzorem i według zasad określonych w programie przedmiotu przez prowadzącego. Wystawienie oceny/zaliczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w semestrze.

6. Osoba prowadząca zajęcia przekazuje informację o wynikach egzaminu/zaliczenia poprzez dokonanie wpisu w systemie informatycznym Uczelni.

7. Datą ogłoszenia wyników egzaminu/zaliczenia jest data zarejestrowania ocen (protokołu) w systemie informatycznym Uczelni.

8. Osoba prowadząca zajęcia powinna ogłosić wyniki egzaminu/zaliczenia nie później niż w ciągu 7 dni od:

a) daty egzaminu/zaliczenia – w przypadku zajęć wykładowych i konwersatoryjnych, jeśli student jest nieobecny na zaliczeniu/egzaminie, prowadzący wpisuje do protokołu określenie „brak oceny”.

b) daty ostatnich zajęć – w przypadku zajęć, na których obecność jest obowiązkowa (np. ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, konwersatoria)

c) ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze – w przypadku seminarium dyplomowego oraz zajęć projektowych, gdzie ocenie podlega projekt przygotowany przez studenta lub grupę studentów pod nadzorem i według zasad określonych w programie przedmiotu przez prowadzącego i zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 16

1. Student może ubiegać się o przyznanie indywidualnego toku studiów (ITS). W stosunku do indywidualnych przypadków, w szczególności odnoszących się do studentów pracujących zawodowo i z tego powodu niemogących uczęszczać regularnie na zajęcia, samotnie wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, studentów uzupełniających różnice programowe z poszczególnych przedmiotów, znajdujących się w innych, szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, Dziekan może, na umotywowany wniosek studenta, wyrazić zgodę na Indywidualny Tok Studiów (ITS).

2. ITS może być realizowany zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

3. Studia w tym trybie nie zwalniają z wymaganych umową opłat.

4. ITS udziela Dziekan na jeden rok akademicki i ustala zasady organizacji studiów według indywidualnego toku studiów i obowiązujących programów nauczania. Dziekan wyznacza opiekuna dla studenta, który uzyskał zgodę na ITS. Opiekunem ITS może być pracownik dydaktyczny Uczelni.

5. Student studiujący według ITS zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktycznych objętych indywidualnym programem i zalicza je w terminach przewidzianych ogólnym planem studiów, chyba że w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot pracownikiem dydaktycznym uzyska zgodę na inny tryb i termin zaliczenia przedmiotu.

6. Dziekan może cofnąć zgodę, jeśli student nie wypełnia ustalonych warunków.

§ 17

1. Okresem rozliczeniowym w zakresie obowiązków dydaktycznych jest semestr.

2. Zakwalifikowanie na kolejny semestr dokonywane jest po stwierdzeniu, że student wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych w planie studiów i programie nauczania oraz wynikających z umowy.

3. Weryfikacji i ocenie podlegają wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane w programie kształcenia dla danego modułu/przedmiotu w ramach kierunku studiów. Za moduł/przedmiot przyznaje się studentowi punkty ECTS, gdy uzyska co najmniej w stopniu dostatecznym wszystkie założone efekty kształcenia. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za dany moduł/przedmiot na zakończenie tych zajęć dokonuje wpisu do dokumentacji przebiegu studiów, określając uzyskaną ocenę. W szczególnych przypadkach, spowodowanych m.in. długotrwałą nieobecnością nauczyciela, obowiązek przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu może zrealizować inny nauczyciel wyznaczony przez Dziekana bądź sam Dziekan w drodze wpisu dziekańskiego.

V Zaliczenie zajęć

§ 18

Zajęcia objęte programem studiów w Uczelni kończą się zaliczeniami na ocenę i egzaminami. Szczegółowe informacje dotyczące formy zaliczenia zajęć zawiera plan studiów i sylabus danego przedmiotu.

§ 19

1. Dla przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę obowiązuje następująca skala ocen:

bardzo dobry plus 5,5
bardzo dobry 5,0
dobry plus 4,5
dobry 4,0
dostateczny plus 3,5
dostateczny 3,0
niedostateczny 2,0

Ocena niedostateczna (2,0) otrzymana z zaliczenia lub egzaminu oznacza niezaliczenie przedmiotu.

2. Student, który nie uzyskał pozytywnych ocen z maksymalnie trzech przedmiotów może się ubiegać o wpis warunkowy na kolejny semestr. Warunki i termin zaliczenia ustala Dziekan.

3. Student, który nie uzyskał pozytywnych ocen z czterech i więcej przedmiotów jest obowiązany powtarzać semestr.

5. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do protokołu egzaminacyjnego/zaliczeniowego, karty okresowych osiągnięć.

6. Student jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zaliczeń z przedmiotów z danego semestru do końca sesji poprawkowej.

§ 20

1. Za zgodą Dziekana student może zmienić tryb lub kierunek studiów.

2. Zmiana kierunku lub formy studiów możliwa jest po zaliczeniu co najmniej jednego semestru studiów i odbywa się za zgodą Dziekana.

3. Punkty ECTS uzyskane w dotychczasowym przebiegu studiów, oceny i moduły mogą zostać uznane w całości w miejsce modułów w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przenosi, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla programów kształcenia.

4. W przypadku różnicy efektów uczenia się możliwe jest uznanie części dotychczas zrealizowanego programu studiów i wskazanie modułów koniecznych do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.

§ 21

1. Na wniosek studenta, złożony najpóźniej trzeciego dnia roboczego po ogłoszeniu wyników egzaminu lub zaliczenia, z którego oceną student się nie zgadza, uważając za niesprawiedliwą, Dziekan zarządza przeprowadzenie zaliczenia lub egzaminu komisyjnego, jeśli uzasadnione są przypuszczenia, że złamany został regulamin studiów lub została naruszona forma, tryb lub przebieg zaliczenia lub egzaminu. Termin zaliczenia lub egzaminu komisyjnego powinien zostać wyznaczony w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może zarządzić zaliczenie lub egzamin komisyjny z własnej inicjatywy. Termin zaliczenia lub egzaminu komisyjnego powinien zostać wyznaczony w ciągu 14 dni od daty egzaminu, co do którego wystąpiły uzasadnione wątpliwości.

3. Dziekan wyznacza skład komisji zaliczeniowej lub egzaminacyjnej i jej przewodniczącego. Przewodniczącym komisji nie może być nauczyciel akademicki, który uprzednio udzielał zaliczenia lub egzaminował studenta. W skład komisji wchodzą:

a) egzaminator, którym jest nauczyciel akademicki, specjalista z dyscypliny stanowiącej przedmiot egzaminu,

b) nauczyciel akademicki, który poprzednio udzielał zaliczenia lub egzaminował studenta,

c) na wniosek studenta — przedstawiciel samorządu studenckiego, jako obserwator, bez prawa merytorycznej oceny.

§ 22

1. Praktyki studenckie stanowią część programu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Praktyki realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich w wymiarze określonym w uchwalonym przez Senat planie studiów i programie kształcenia.

2. Zaliczenia modułu związanego z odbyciem praktyki zawodowej dokonuje Dziekan lub upoważniony w formie pisemnej przez Dziekana opiekun praktyk.

3. Praktykom studenckim zgodnie z programem kształcenia przypisane są punkty ECTS.

4. Szczegółowe przepisy dotyczące praktyk oraz obowiązki studenta w czasie odbywania praktyki zawarte są w stosownych przepisach prawa oraz Regulaminie odbywania praktyk zawodowych przez studentóna WUE.

VI Urlopy

§ 23

1. W uzasadnionych przypadkach student może otrzymać urlop od zajęć w Uczelni:

a) urlop zdrowotny,

b) urlop z tytułu urodzenia dziecka lub opieki nad nim,

c) urlop z przyczyn losowych,

d) urlop z innych przyczyn osobistych.

2. Urlopy, o których mowa w ust. 1, mogą być krótkoterminowe — udzielone na czas jednego semestru lub długoterminowe — na czas dwóch semestrów. Urlopów udziela Rektor lub Dziekan.

3. Podstawą udzielenia urlopu zdrowotnego jest złożone przez studenta zaświadczenie lekarskie, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów.

4. Urlopu losowego Rektor lub Dziekan udziela w razie zaistnienia ważnych zdarzeń losowych, które uniemożliwiają studentowi uczestniczenie przez dłuższy czas w zajęciach.

5. Podanie o udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, na semestr zimowy należy złożyć do 15 października, a o urlop na semestr letni do 1 marca trwającego roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach Rektor lub Dziekan może udzielić urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w innym terminie. Udzielenie urlopu od zajęć w Uczelni potwierdza się wpisem w dokumentacji przebiegu studiów.

6. W trakcie urlopu student zachowuje prawa studenta bez prawa do pomocy materialnej.

7. Po zakończeniu urlopu student kontynuuje studia na zasadach obowiązujących w chwili ponownego podjęcia studiów. Student jest zobowiązany zaliczyć przedmioty stanowiące różnice programowe, jeśli nastąpiła zmiana programu studiów.

8. Student zobowiązany jest poinformować pisemnie Uczelnię o gotowości do kontynuowania studiów po zakończeniu urlopu. W przypadku powrotu na semestr zimowy w terminie do 15 września i nie później niż do 1 lutego w przypadku powrotu na semestr letni.

VII Skreślenie z listy studentów

§ 24

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

a) niepodjęcia studiów, na koniec semestru, na który student został przyjęty,

b) rezygnacji ze studiów złożonej na piśmie,

c) niezłożenia w wymaganym terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,

d) prawomocnego ukarania orzeczeniem dyscyplinarnym o wydaleniu z uczelni.

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

a) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach,

b) stwierdzenia braku postępów w nauce,

c) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,

d) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,

e) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1-2, przysługuje za pośrednictwem Dziekana odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

4. Skreślenie z listy studentów studenta obcokrajowca, który uzyskał wizę na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uczelnię skutkuje informacją do Straży Granicznej, iż student utracił prawa studenta WUE.

VIII Wznowienie studiów

§ 25

1. Student skreślony z listy studentów może ubiegać się ponownie o przyjęcie na studia. Po wznowieniu student studiuje według aktualnie obowiązującego programu kształcenia. Student wnosi opłaty (wpisowe, czesne) w wysokości właściwej dla rocznika studiów, na który zostaje przyjęty zgodnie z taryfikatorem opłat obowiązującym w danym roku akademickim.

2. Student WUE, który po zaliczeniu co najmniej jednego semestru został skreślony z listy studentów, ma prawo ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wznowienie studiów może nastąpić na kierunek pokrewny, pod warunkiem zbieżności efektów uczenia się dla obu kierunków. Ewentualne rozbieżności w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS muszą zostać przez studenta uzupełnione.

3. Rektor lub Dziekan podejmuje decyzję o wznowieniu studiów, określając warunki wznowienia, w tym różnice programowe wynikające z programu studiów obowiązującego w roku akademickim, na który student został ponownie przyjęty, oraz określa termin ich zaliczenia.

4. Student może być przyjęty ponownie na listę studentów, jeżeli od przerwania studiów nie minęło więcej niż 3 lata.

5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan lub Rektor może podjąć decyzję o ponownym przyjęciu na studia po okresie dłuższym niż określony w § 25 ust. 4.

6. Podjęcie studiów w przypadku, w którym przerwa w studiach przekroczyła 3 lata, ale nie była dłuższa niż 5 lat, jest możliwe jedynie pod warunkiem powtarzania ostatniego semestru studiów, na którym student przerwał naukę.

7. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów i powtórzenie ostatniego semestru studiów celem zaliczenia seminarium dyplomowego.

8. Wznowienie następuje na ten sam kierunek studiów, z którego student uprzednio został skreślony, chyba że kierunek został zlikwidowany, a istnieje możliwość wznowienia studiów na kierunku pokrewnym. Dotyczy to również specjalizacji. Warunkiem jest zbieżność efektów uczenia się dla obu kierunków.

9. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia ewentualnych różnic programowych dla studenta przenoszącego się z innej uczelni lub wznawiającego studia.

IX Nagrody, wyróżnienia, kary

§ 26

Studentowi wyróżniającemu się w nauce i działalności na rzecz Uczelni mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia w formie dyplomów i nagród rzeczowych.

§ 27

1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student może być ukarany na wniosek Komisji Dyscyplinarnej:

a) naganą,

b) naganą z ostrzeżeniem,

c) zawieszeniem określonych praw studenta na czas do jednego roku,

d) wydaleniem z Uczelni.

2. Za przewinienie mniejszej wagi Dziekan może wymierzyć karę upomnienia z pominięciem komisji dyscyplinarnej.

3. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie obowiązujących w Uczelni przepisów student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie oraz obowiązujących w Uczelni regulaminach.

X Egzamin dyplomowy

§ 28

1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem wyznaczonego nauczyciela akademickiego — promotora posiadającego stopień naukowy co najmniej doktora.

2. Prace dyplomowe prowadzone przez praktyków nieposiadających stopnia naukowego prowadzone są przez dwóch promotorów, praktyka bez stopnia naukowego z tytułem co najmniej magistra oraz nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy co najmniej doktora.

3. Student składa pracę dyplomową oraz egzamin dyplomowy w języku, w jakim prowadzone są studia.

§ 29

1. Student uzyskuje zaliczenie z seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po złożeniu w Dziekanacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora, która przeszła pomyślnie weryfikację samodzielności pracy w systemie antyplagiatowym.

2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje nauczyciel akademicki kierujący pracą i recenzent. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy, przy jednej ocenie negatywnej, Dziekan zasięga opinii drugiego recenzenta i decyduje o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego.

3. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

4. Szczegółowe zasady przygotowania, składania i obrony prac dyplomowych określa Regulamin dyplomowania na WUE.

§ 30

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

a) uzyskanie liczby punktów ECTS potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w programie kształcenia,

b) złożenie pracy dyplomowej,

c) pozytywna opinia o pracy dyplomowej promotora i co najmniej jednego recenzenta,

d) złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie na co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą egzaminu dyplomowego.

§ 31

1. Studia uznane są za zakończone, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

a) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej,

b) zdanie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

Po spełnieniu powyższych warunków absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych.

2. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, który stanowi sumę:

a) średniej ocen końcowych (z zaliczeń i z egzaminów) uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (wyrównanej do dwóch miejsc po przecinku) x 0,6,

b) oceny pracy dyplomowej x 0,3,

c) oceny z egzaminu dyplomowego x 0,1,

i jest wpisywany do dyplomu ukończenia studiów zgodnie z zasadą:

do 3,75 dostateczny
od 3,76 do 4,75 dobry
od 4,76 do 5,00 bardzo dobry
od 5,01 bardzo dobry z wyróżnieniem

Student, który uzyskał średnią ze studiów (włączając ocenę z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) powyżej 4,76 oraz wykazał się nienaganną postawą, otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.

§ 32

1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym przewidzianym dla danego poziomu studiów w terminie do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.

2. Wraz z dyplomem absolwent otrzymuje suplement do dyplomu.

XI Ukończenie studiów

§ 33

1. Studia uznaje się za zakończone, gdy student uzyska absolutorium, przedstawi do obrony samodzielną pracę dyplomową (pracę magisterską na jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia bądź pracę licencjacką na studiach pierwszego stopnia) w formie wymaganej prawem i w Regulaminie dyplomowania (praca pisemna lub praca pisemna z elementami projektowymi lub praktycznymi i częścią opisową) oraz złoży egzamin końcowy z wynikiem co najmniej dostatecznym.

2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

3. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń pomocy materialnej.

XII Opłaty związane z przebiegiem studiów

§ 34

1. Nauka w Uczelni jest odpłatna. Wysokość wpisowego, opłaty za studia oraz inne opłaty związane ze studiami, a także terminy i zasady ich wnoszenia, określa Taryfikator opłat wprowadzony zarządzeniem Kanclerza.

2. Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między Uczelnią a studentem.

XIII Postanowienia końcowe

§ 35

W sprawach porządku i organizacji studiów, które nie zostały uregulowane przepisami niniejszego Regulaminu, decyduje Rektor, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego oraz, jeśli uzna to za stosowne, Komisji ds. Monitorowania Jakości Kształcenia.

§ 36

1. Od decyzji podjętych w sprawach indywidualnych studenta wynikających z niniejszego Regulaminu studentowi przysługuje prawo odwołania do Rektora. Odwołanie powinno być złożone w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

2. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 37

Regulamin obowiązuje od 1 października roku akademickiego 2022/2023.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!