Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Rekrutacja trwa!

Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Gerontologii i opieki nad osobami starszymi przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi. Celem proponowanych przez nas studiów jest lepsze przygotowanie zawodowe pracowników różnych dziedzin do pracy z osobami starszymi, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

Studia podyplomowe przygotowują do pracy z seniorami w celu właściwego zaspokajania ich potrzeb oraz z ich rodzinami i opiekunami potrzebującymi różnorodnych form wsparcia opiekuńczego, profilaktycznego i terapeutycznego.

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z osobami starszymi.

Studia adresowane są głównie do osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, do terapeutów zajęciowych, psychologów, socjologów, opiekunów medycznych i społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz rehabilitantów. 

Pedagogika - studia podyplomowe - opieka nad osobami starszymi

Absolwenci studiów posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji. Nabyte kompetencje odnoszą się nie tylko do pracy z indywidualnymi osobami czy grupami osób wymagających opieki czy wsparcia, ale także z ich rodzinami, opiekunami oraz fundacjami, które podejmują działania na rzecz osób starszych.

STUDIA PODYPLOMOWE

Tryb
 • studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów2 semestry
Język wykładowypolski
Uzyskiwany tytułAbsolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (3 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Edukacja integracyjna… 1 500 zł 1 990 zł

 

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
[email protected]

studenci_1_400_400