Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Edukacja z socjoterapią i profilaktyką uzależnień

Rekrutacja trwa!

Specjalność Edukacja z socjoterapią i profilaktyką uzależnień jest adresowana do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Przygotowuje do realizacji działań o charakterze socjoterapeutycznym, do podejmowania zadań w obszarze wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.

 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, uzyskanie kompetencji do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a także przygotowanie do prowadzenia innych zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwenci zdobywają umiejętności w zakresie diagnozowania socjoterapeutycznego, planowania i projektowania sytuacji korekcyjnych, stosowania zasad komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów.

pedagogika studia magisterskie edukacja socjoterapia 400_400

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w takich instytucjach i ośrodkach jak: placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki adaptacyjne, instytucje pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówki profilaktyczne, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie, internaty, bursy, świetlice środowiskowe i terapeutyczne, placówki terapii zajęciowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne.

STUDIA MAGISTERSKIE (drugiego stopnia)

Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 400 zł

Studia magisterskie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
4 600 zł
5 850 zł
2 350 zł
3 150 zł
399 zł
585 zł

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
[email protected]

studenci_1_400_400