Skip to content
+48 690 890 760

Andragogika i doradztwo personalno-zawodowe

Rekrutacja trwa!

Na studiach na specjalności Andragogika i doradztwo personalno-zawodowe student nauczy się diagnozować aktualne i potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu osób dorosłych i seniorów oraz projektować i prowadzić zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, coachingu i wspierania rozwoju osobistego. Poprzez takie formy, jak treningi umiejętności społecznych, warsztaty autoprezentacji, konwersatoria oraz projekty zespołowe, studenci zakończą etap swojej edukacji z szerokim wachlarzem umiejętności organizacyjno-animacyjnych w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki czasu wolnego czy pozyskiwania środków na realizację projektów ministerialnych i komercyjnych, doradztwa personalnego i zawodowego czy placówek wspomagania rozwoju osobistego i zawodowego.

W programie studiów znajdują się m. in. zajęcia z zakresu:

 • Współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Poradnictwo edukacyjne
 • Polityka rynku pracy
 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych
 • Psychologia pracy z rozwojem zawodowym pracownika
 • Doradztwo zawodowe
 • Aktywizacja społeczno-kulturalna osób dorosłych
 • Coaching i rozwój osobisty osób dorosłych
 • Prawo pracy
 • Pedeutologia (etyka zawodowa pedagoga)
doradztwo zawodowe pedagogika studia magisterskie 400_400

Absolwent specjalności Andragogika i doradztwo personalno-zawodowe zdobędzie gruntowne przygotowanie psychopedagogiczne oraz specjalistyczną pogłębioną wiedzę z zakresu profesjonalnego, twórczego nauczania, animowania i wspierania osób dorosłych i starszych, zarówno w procesie edukacji formalnej, jak i poza formalnej oraz nieformalnej.

STUDIA MAGISTERSKIE (drugiego stopnia)

Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 400 zł

Studia magisterskie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne

opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 650 zł 500 zł

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III i IV doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400