Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Rekrutacja trwa!

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapią Pedagogiczną na WUE umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych, socjoterapeutycznych oraz psychoedukacyjnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi a także z seniorami.

Celem kierunku jest merytoryczne przygotowanie absolwentów do podjęcia nowych obowiązków zawodowych na stanowiskach: pedagoga, wychowawcy oraz wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowany jest do diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz dostosowywania metod pracy wychowawczej do zdiagnozowanych potrzeb dzieci. Może podejmować pracę zawodową w szkole – jako pedagog lub w świetlicy szkolnej, w domu dziecka, w internacie, w bursie, w pogotowiu opiekuńczym, w ośrodku adopcyjnym, w centrum pomocy rodzinie, w organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci i rodzin.

woman-2701154_400_400

Celem studiów jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej wzbogaconej umiejętnościami prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców a także do prowadzenia konsultacji i warsztatów.

Studia na kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną” mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego w placówkach oświatowych, placówkach wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-socjalizujących oraz w instytucjach sprawujących opiekę i wychowanie w przypadku niemożności zapewnienia powyższego dziecku przez rodziców biologicznych.

woman-2701154_400_400

STUDIA LICENCJACKIE

Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 400 zł

Studia licencjackie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 400 zł
5 300 zł
1 750 zł
2 850 zł
299 zł
525 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
[email protected]

studenci_1_400_400