Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Edukacja przez sztukę z arteterapią

Rekrutacja trwa!

Kształcenie na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Edukacja przez sztukę z arteterapią” (muzyka, plastyka) prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego i metodycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami. Podczas takich zajęć wykorzystywane są różne metody plastyczne, muzyka oraz inne dziedziny sztuki, jako nośniki wartości w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii na rzecz podnoszenia jakości życia osób przejawiających różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne, poprzez sztukę, rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako arteterapeuci w placówkach o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, w szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych z klasami integracyjnymi, w szpitalach, sanatoriach, hospicjach, domach pomocy społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych.

 

Edukacja przez sztukę, arteterapia - Podyplomowe studia pedagogiczne

Absolwenci są przygotowani merytorycznie i metodycznie do pracy w roli nauczyciela kreatywnego i zorientowanego na rozwijanie kreatywności uczniów i wychowanków, potrafią wykorzystać potencjał sztuki (m.in.: muzyki, teatru) w zakresie wspomagania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci, młodzieży w przedszkolach, szkołach, również integracyjnych, jak i placówkach tj. świetlice środowiskowe, szkolne świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne.

STUDIA PODYPLOMOWE

Tryb
 • studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów2 semestry
Język wykładowypolski
Uzyskiwany tytułAbsolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (3 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Edukacja integracyjna… 1 500 zł 1 990 zł

 

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
[email protected]

studenci_1_400_400