Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Osoby z niepełnosprawnościami

Rekrutacja trwa!

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji procesu kształcenia przez wszystkich studentów, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Pragniemy stworzyć studentom takie warunki, aby każdy z nich mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości. Staramy się zapewnić nie tylko przyjazną atmosferę, ale także środki materialne i techniczne, sprzyjające realizacji indywidualnych potrzeb i stymulujące do wszechstronnego rozwoju naszych studentów. Dążymy do likwidacji wszelkich barier i osiągnięcia pełnego udziału studentek i studentów z niepełnosprawnościami w życiu naszej uczelni.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia od Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej podczas studiów, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 – 15:00

tel.: 572 217 384

e-mail: [email protected]

Osoby z niepełnosprawnościami

Formy wsparcia

Stypendium specjalne – stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Pomoc materialna w postaci stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami przysługuje każdej studentce i każdemu studentowi Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument. W przypadku tego stypendium nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach. Wystarczy legitymować się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności i wypełnić wniosek o stypendium.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program wsparcia jest skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, które pobierają naukę w szkołach policealnych, kolegiach i szkołach wyższych, w tym na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), na studiach drugiego stopnia (magisterskich), na jednolitych studiach magisterskich, na studiach podyplomowych.
Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne). W przypadku studentów szkół wyższych przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia, w tym kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: pfron.org.pl oraz w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: sow.pfron.org.pl

Dostęp do specjalistycznego sprzętu i oprogramowania

Dostępność to nie tylko podjazdy i windy. To również nowoczesne technologie ułatwiające przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Osoby z niepełnosprawnościami w trakcie studiów na WUE mają możliwość skorzystania ze sprzętu i oprogramowania ułatwiającego proces kształcenia.

Kontakt dla osób zainteresowanych wsparciem: [email protected]

Wsparcie psychologiczne

Biuro ds. osób z niepełnosprawnością oferuje studentkom i studentom wsparcie psychologiczne.

Osoby zainteresowane spotkaniem ze specjalistą psychologiem – psychoterapeutą proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami pod adresem: [email protected]

Doradztwo zawodowe

Biuro Karier WUE współpracuje z profesjonalnymi doradcami zawodowymi, którzy udzielają studentom wskazówek, jak pokierować ścieżką kariery z uwzględnieniem specyficznej pozycji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy skontaktować się z Biurem Karier WUE pod adresem: [email protected]

Indywidualny plan zajęć

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna podejmuje szereg działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji procesu kształcenia przez studentki i studentów będących osobami niepełnosprawnymi, z uwzględnieniem stopnia i charakteru niepełnosprawności oraz specyfiki danego kierunku studiów, poprzez dostosowanie zajęć do ich indywidualnych możliwości. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość odbywania studiów przez korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej WUE lub w formie indywidualnego toku studiów, dostosowanego do ich możliwości, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia. Studentki i studenci będący osobami z niepełnosprawnościami przy wsparciu opiekuna naukowego wyznaczonego przez Dziekana. W przypadku trudności w studiowaniu wynikających z niepełnosprawności, w celu wyrównania szans edukacyjnych, student będący osobą z niepełnosprawnością może korzystać podczas zajęć i egzaminów z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Kontakt dla osób zainteresowanych wsparciem: [email protected]

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Studentki i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej mają zapewniony dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej będącej ogromną bazą zbiorów cyfrowych książek i podręczników akademickich przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Baza ta wciąż jest poszerzana o nowe pozycje zamawiane przez studentów z niepełnosprawnościami i opracowywane przez specjalistyczne ośrodki adaptacji na Uniwersytecie Warszawskim i uczelniach partnerskich. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej są katalogowane, opisywane oraz weryfikowana jest ich jakość. Dostęp do zbiorów jest realizowany poprzez interfejs zaprojektowany z uwzględnieniem jego dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zawartość katalogów biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta.

Studentki i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej z niepełnosprawnościami uzyskają dostęp do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej za pośrednictwem biura ds. osób z niepełnosprawnościami WUE.

Kontakt dla osób zainteresowanych dostępem do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej: [email protected]

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami jest pracownikiem Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej dedykowanym do szerokorozumianego wsparcia studentek i studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia.

Kontakt z pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami [email protected]