+48 690 890 760

Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

Rekrutacja trwa!

Specjalność Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną przygotowuje do wykonywania pracy w zawodzie pedagoga szkolnego w szkołach publicznych i niepublicznych na wszystkich stopniach edukacji a także prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opiekuńczo wychowawczych a także placówkach wsparcia dziennego.

W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, problemów tak edukacyjnych jak i wychowawczych czy opiekuńczych. Zapoznaje z metodami projektowania, realizacji i ewaluacji działań pedagogicznych i edukacyjnych a także kształci umiejętność konstruowania programów naprawczych celem stymulowania rozwoju podopiecznych poprzez stosowanie technik, psychoterapeutycznych, aktywizujących, artystycznych kompensacyjnych.

woman-2701154_400_400

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną w toku studiów zdobywa uprawnienia pedagogiczne a co się z tym wiąże wiedzę psychologiczną i pedagogiczną którą wykorzystuje w procesie diagnostycznym i w trakcie terapii pedagogicznej oraz w trakcie projektowania programów wychowawczych i profilaktycznych.

Wybrane bloki tematyczne:

 • psychologiczny,
 • pedagogiczny,
 • diagnozy pedagogicznej,
 • terapii pedagogicznej,
 • metodyki pracy pedagoga,
 • warsztatów terapeutycznych,
 • treningów umiejętności wychowawczych i interpersonalnych,
 • prawnych zagadnień pracy pedagoga,
 • warsztatów terapii alternatywnej.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

woman-2701154_400_400

STUDIA LICENCJACKIE

Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.350 zł / 600 euro 440 zł / 110 euro

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400