Skip to content
+48 690 890 760

Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

Rekrutacja trwa!

Specjalność Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną przygotowuje do wykonywania pracy w zawodzie pedagoga szkolnego w szkołach publicznych i niepublicznych na wszystkich stopniach edukacji a także prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opiekuńczo wychowawczych a także placówkach wsparcia dziennego.

W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające na diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, problemów tak edukacyjnych jak i wychowawczych czy opiekuńczych. Zapoznaje z metodami projektowania, realizacji i ewaluacji działań pedagogicznych i edukacyjnych a także kształci umiejętność konstruowania programów naprawczych celem stymulowania rozwoju podopiecznych poprzez stosowanie technik, psychoterapeutycznych, aktywizujących, artystycznych kompensacyjnych.

woman-2701154_400_400

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną w toku studiów zdobywa uprawnienia pedagogiczne a co się z tym wiąże wiedzę psychologiczną i pedagogiczną którą wykorzystuje w procesie diagnostycznym i w trakcie terapii pedagogicznej oraz w trakcie projektowania programów wychowawczych i profilaktycznych.

Wybrane bloki tematyczne:

 • psychologiczny,
 • pedagogiczny,
 • diagnozy pedagogicznej,
 • terapii pedagogicznej,
 • metodyki pracy pedagoga,
 • warsztatów terapeutycznych,
 • treningów umiejętności wychowawczych i interpersonalnych,
 • prawnych zagadnień pracy pedagoga,
 • warsztatów terapii alternatywnej.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

psychologia_biznesu_400_400

STUDIA LICENCJACKIE

Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich lub studiach podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 400 zł

Studia licencjackie
Kierunek: PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne i niestacjonarne

opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 350 zł 1 750 zł* 440 zł 299 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do końca 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł

PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdej ze specjalności.

Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400