Skip to content
+48 690 890 760

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Rekrutacja trwa!

Trzysemestralne studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają na celu merytoryczne przygotowanie nauczycieli, pedagogów, wychowawców i opiekunów do profesjonalnego organizowania, koordynowania i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej w placówkach oświatowych. Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny.

W programie studiów znajdują się m. in. zajęcia z przedmiotów:

 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Psychologa rozwojowa,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • Socjoterapia,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole,
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza na wybranych etapach edukacyjnych,
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży,
 • Prawne podstawy działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • Psychologiczne i rozwojowe podstawy działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • Projektowanie programów profilaktycznych i wychowawczych,
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza - studia podyplomowe

Praca Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego to przede wszystkim prowadzenie zajęć wychowawczych oraz opieka nad dziećmi lub młodzieżą w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze)

STUDIA PODYPLOMOWE

Tryb
 • studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów3 semestry
Język wykładowypolski
Uzyskiwany tytułAbsolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (3 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Edukacja integracyjna… 1.990 zł 1.500 zł

*zniżka na czesne obowiązuje do 15 października 2021 r.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400