Skip to content
+48 690 890 760

Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury

Rekrutacja trwa!

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury przygotowują wysokokwalifikowaną kadrę kierowniczą oświaty i instytucji kultury do profesjonalnego zarządzania placówkami, poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową i instytucją kultury. Studia uwzględniają wymogi reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych współczesnego społeczeństwa a także środowiska lokalnego.

Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i instytucjach kultury w tym:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej,
 • pracowników instytucji kultury, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze,
 • pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,
 • animatorów działań i organizacji oświatowych,
 • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą i instytucjami kultury,
 • osób zajmujących stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej i instytucji kultury zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.
biznes_2_400_400

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i instytucjach kultury.

STUDIA PODYPLOMOWE

Tryb
 • studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów2 semestry
Język wykładowypolski
Uzyskiwany tytułAbsolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Wpisowe 200 zł

Doskonalące (2 semestry) opłata jednorazowa za semestr
Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury 1.990 zł 1.500 zł*

*zniżka na czesne obowiązuje do 15 października 2021 r.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • jedna fotografia w formacie 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi),
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400