Edukacja zdrowotna

Podziel się

Przedmiot „Edukacja zdrowotna” umożliwia przyszłym nauczycielom i wychowawcom realizację działań edukacyjnych ukierunkowanych na poszerzanie świadomości zdrowotnej wśród wychowanków przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, na kształtowanie u nich nawyków w zakresie ochrony własnego zdrowia oraz zachęcanie ich do samodzielnej aktywności służącej wzmacnianiu potencjału zdrowotnego. Kurs z zakresu edukacji zdrowotnej służy ponadto zwróceniu uwagi na indywidualną aktywność studentów związaną z przyswojeniem poszczególnych postaw związanych ze zdrowym stylem życia.

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami i modelami teoretycznymi z zakresu edukacji zdrowotnej, z elementami zdrowego stylu życia (m.in. aktywność fizyczna, właściwe odżywianie, unikanie stresu, unikanie używek), z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej związanymi z edukacją zdrowotną.

Kolejnym etapem jest przybliżenie studentom treści z zakresu edukacji zdrowotnej, które przekazywane są dzieciom w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. W przypadku przedszkola są to zagadnienia dotyczące aktywności ruchowej, edukacji żywieniowej, kształtowania nawyków higieniczno-zdrowotnych, wzmacniania odporności organizmu dziecka, wdrażania dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, eliminowania zachowań agresywnych wśród przedszkolaków, profilaktyki w kontekście zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z urządzeń elektronicznych. W odniesieniu do uczniów klas I-III szkoły podstawowej uwaga jest zwrócona na poszerzanie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia, rozumienia znaczenia aktywności fizycznej dla utrzymania własnego stanu zdrowia, postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Studenci poznają także właściwe dla edukacji zdrowotnej metody nauczania oraz przykłady wykorzystywanych w tym obszarze ćwiczeń, utworów literackich, gier i zabaw.

Ważnym elementem zajęć są dyskusje ze studentami. Ich celem jest przede wszystkim znalezienie praktycznych rozwiązań problemów związanych z prowadzeniem lekcji w obszarze edukacji zdrowotnej. Jednocześnie zajęcia pozwalają na wykształcenie umiejętności dotyczących poszerzania świadomości zdrowotnej wśród dzieci oraz kształtowania u nich właściwych nawyków i zachowań w tym zakresie. W pierwszej kolejności studenci samodzielnie przygotowują scenariusze zajęć. Ponadto ich zadaniem jest próba znalezienia rozwiązań określonych problemów zdrowotnych.

 

Zajęcia z przedmiotu „Edukacja zdrowotna” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Krzysztof Męka.


Podziel się