Skip to content
+48 690 890 760

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wsp.edu.pl

Rekrutacja trwa!

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wsp.edu.pl

1. Informacje wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Definicje
Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Regulamin — niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wsp.edu.pl”.
Serwis — serwis internetowy świadczący usługi na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, w domenie internetowej wsp.edu.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora i jego partnerów.
Operator — podmiot zarządzający Serwisem, tj. Warszawska Uczelnia Ekonomiczna, z siedzibą w Warszawie (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa), wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 246.
Użytkownik — korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1) Serwis świadczy usługi udostępniania zasobów informatycznych do przechowywania, udostępniania i edytowania danych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami prawa. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem urządzenia komunikującego się z siecią Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
2) Operator zaleca Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności, ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może nieść ze sobą określone zagrożenia, m.in. możliwość wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Użytkowników przez osoby trzecie lub instalacji złośliwego oprogramowania na urządzeniach końcowych Użytkowników.
3) Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności obejmuje to oczernianie, pomawianie, znieważanie, zniesławianie i inne działania naruszające dobra osobiste, nawoływanie do popełniania czynów zabronionych i ich pochwalanie, nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym. W razie ujawnienia takich treści Operator podejmie działania zmierzające do ich usunięcia z Serwisu.

4. Prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika
1) Operator zobowiązuje się do stałego świadczenia usług.
2) Operator zastrzega sobie prawo do:
— czasowego wstrzymania świadczenia usług w związku z konserwacją lub modyfikacją Serwisu, przy czym odpowiednie informacje zostaną zamieszczone w Serwisie;
— zaprzestania lub odmowy świadczenia usług w razie stwierdzenia, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszają postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora.
3) W razie wystąpienia awarii lub innych zakłóceń uniemożliwiających korzystanie z określonych funkcji Serwisu Operator niezwłocznie podejmie działania w celu usunięcia awarii lub zakłócenia.
4) W razie skorzystania przez Użytkownika z usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego wizerunku lub utworów swojego autorstwa wyraża on zgodę na ich nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Operatora.
5) Użytkownicy w ramach korzystania z usług zobowiązani są do powstrzymania się od: a) podawania informacji i danych niekompletnych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub naruszających dobra osób trzecich;
b) publikowania i rozpowszechniania treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności obejmuje to oczernianie, pomawianie, znieważanie, zniesławianie i inne działania naruszające dobra osobiste, nawoływanie do popełniania czynów zabronionych i ich pochwalanie, nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym;
c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób wszelkich utworów i danych udostępnianych w Serwisie, chyba że mieści się to w ramach dozwolonego użytku;
d) podejmowania działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Operatora lub innych Użytkowników;
e) wykorzystywania usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami bądź z naruszeniem postanowień Regulaminu, dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Operatora.
6) W razie stwierdzenia, że doszło do naruszenia Regulaminu lub że określone dane, informacje lub działania w ramach Serwisu są sprzeczne z prawem, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Operator podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie zablokuje dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
7) Niezależnie od ust. 6 powyżej, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora.
8) Wszelkie porady i informacje noszące znamiona porad publikowane w ramach Serwisu nie są zaleceniami kierowanymi do konkretnych adresatów, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację. Stanowią jedynie zbiór ogólnych informacji, które zostały udostępnione w jednym miejscu w celu ich łatwego odszukania. W związku z tym Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyczne zastosowanie w konkretnych przypadkach.

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

6. Odpowiedzialność
1) Strony zobowiązane są do naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nie obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności działania siły wyższej.
2) Operator, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub informacji wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi wobec niego odpowiedzialności za powstałą szkodę.
3) Operator nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu usług.
4) Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich, wynikające z korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
b) podanie przez Użytkownika danych lub informacji niekompletnych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub naruszających prawa osób trzecich;
c) udostępnienie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszających postanowienia Regulaminu, dobra osobiste osób trzecich lub interesy Operatora;
d) upublicznienie przez Użytkownika swojego wizerunku w Serwisie;
e) informacje i materiały pobierane, publikowane i wysyłane przez Użytkowników;
f) utratę przez Użytkowników danych w wyniku działania czynników zewnętrznych lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Operatora, w tym zawinionych przez Użytkowników;
g) szkody wynikające z braku ciągłości dostarczania usług w następstwie wystąpienia okoliczności niezależnych od Operatora, w tym siły wyższej, działań osób trzecich itp.

7. Reklamacje
1) W razie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usług oferowanych w Serwisie Użytkownik może złożyć reklamację w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2) Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
3) Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
a) imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika;
b) przedmiot reklamacji;
c) uzasadnienie reklamacji.
4) W razie braku powyższych informacji reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Operatora.
5) Operator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. O swojej decyzji w sprawie reklamacji Operator powiadomi Użytkownika, wysyłając pocztą elektroniczną wiadomość na adres, o którym mowa w ust. 3 lit. a powyżej.
6) Po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z Regulaminem nie podlega ona ponownemu rozpatrzeniu.

8. Postanowienia końcowe
1) Regulamin obowiązuje bezterminowo. Operator może z ważnych przyczyn zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.
2) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w Serwisie. W odniesieniu do wszelkich usług aktywowanych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu obowiązują dotychczasowe zasady.
3) Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.
4) Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług zgodnie z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
5) Niezależnie od postanowień Regulaminu, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji można znaleźć m.in. w witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
6) W razie uznania określonych postanowień Regulaminu za nieważne przez sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7) W sprawach nieujętych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i innych odnośnych aktów prawnych.
8) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom.
9) Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
10) Regulamin wchodzi w życie 18 września 2020 r.