Prawo oświatowe z etyką zawodu nauczyciela

Podziel się

Celem wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „Prawo oświatowe z etyką zawodu nauczyciela” jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami oraz skomplikowanymi i bardzo niejasnymi przepisami prawa oświatowego w Polsce.

Przedmiotem analiz jest przede wszystkim ustawa Prawo oświatowe. Wykłady nie prezentują wyłącznie wiedzy teoretycznej, lecz koncentrują się na czytaniu i rozumieniu przepisów, co jest niezbędne w praktycznym stosowaniu prawa oświatowego, szczególnie w zarządzaniu oświatą.

Na zajęciach poznajemy ponadto podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, a następnie zadania, funkcje oraz zakres przedmiotowy tego systemu. W dalszym toku zajęć zapoznajemy się z podstawami prawnymi wychowania przedszkolnego, spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz z problemami związanymi z zarządzaniem szkołami i placówkami, zadaniami i kompetencjami organów nadzoru pedagogicznego, dyrektorów, rad pedagogicznych oraz organów społecznych w systemie oświaty, np. rad szkoły, rad rodziców i samorządów uczniowskich.

W końcu dowiadujemy się, jak wyglądają podstawy prawne organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych. Zajęcia z etyki zawodu nauczyciela wprowadzają z kolei w problemy etyki ogólnej i szczegółowej, w kwestie praw i obowiązków nauczyciela zwartych w przepisach prawa oświatowego oraz w kontrowersyjne obecnie w Polsce kwestie tworzenia i praktyk wprowadzania do szkół kodeksów etyki zawodowej nauczycieli.

 

Zajęcia z przedmiotu „Prawo oświatowe z etyką zawodu nauczyciela” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się