Jakie są wymagania wobec kandydatów na studia pedagogiczne?

Podziel się

Pedagogika od wielu lat cieszy się dużą popularnością. To dziedzina, która łączy w sobie zagadnienia z zakresu m.in. psychologii, socjologii, prawa i medycyny. Wymaga nie tylko wiedzy, ale również wielu umiejętności, które pomogą w pracy z młodym człowiekiem. Co trzeba wiedzieć o studiach pedagogicznych?

 

Pedagogika — czego można się nauczyć?

W ramach studiów pedagogicznych, na poziomie licencjackim i magisterskim, realizowane są m.in. zajęcia z zakresu: psychologii, pierwszej pomocy, projektowania zajęć z dziećmi i dorosłymi, praw dziecka, prawa oświatowego, komunikacji w pracy z dzieckiem, grupą i rodziną, socjologii filozofii i etyki. Dzięki tym przedmiotom student poznaje metody pracy z dziećmi i dorosłymi. Rozpoczynając naukę na kierunku pedagogicznym, trzeba mieć świadomość, że nie tylko wiedza ma znaczenie. Pedagogika to przede wszystkim praca z drugim człowiekiem, dlatego niezmiernie ważne są umiejętności interpersonalne. Umiejętność rozmowy, słuchania oraz empatia są w tej pracy nieocenione. Pedagogika daje wiele możliwości. Student może skupić się na pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacji, doradztwie zawodowym czy psychopedagogice.

 

Rekrutacja — co warto wiedzieć?

Kandydaci na studia pedagogiczne muszą wybrać na maturze przedmioty, które będą uwzględnione w procesie rekrutacji. Najwyżej punktowany jest język polski oraz język obcy nowożytny. Przedmioty do wyboru to m.in. biologia, historia, geografia, historia sztuki, matematyka i wiedza o społeczeństwie.

Bardzo ważne jest złożenie dokumentów w odpowiednim terminie. Większość uczelni prowadzi rekrutację elektroniczną, co pozwoli kandydatom zaoszczędzić wiele czasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie niezbędne dokumenty kandydat składa w postaci plików JPG. W procesie rekrutacji kandydat ma możliwość załączenia posiadanych dyplomów (np. olimpiad i konkursów przedmiotowych) oraz certyfikatów. Nie musi udawać się na uczelnię, aby poznać wyniki rekrutacji. Decyzja o przyjęciu na studia również pojawi się w systemie informatycznym. Kandydat uzyska informacje o tym, czy został przyjęty na studia, czy jest na liście rezerwowej, czy też konkurencja okazała się zbyt duża.

Po pozytywnej weryfikacji należy złożyć oryginalne dokumenty w postaci papierowej. Są to:

— Formularz zgłoszeniowy lub podanie o przyjęcie na studia.

— Świadectwo dojrzałości bądź świadectwo szkoły średniej uzyskane za granicą wraz z tłumaczeniem i dokumentem poświadczającym jego oryginalność. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia niezbędny jest dyplom licencjata lub inżyniera.

— Aktualna fotografia (należy również pamiętać o wersji elektronicznej do legitymacji studenckiej).

— Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość.

 

Jak wyglądają studia pedagogiczne?

Na studiach pedagogicznych kształcenie przebiega zazwyczaj w dwóch etapach. Pierwszy etap to trzyletnie studia licencjackie, które kończą się obroną pracy licencjackiej. W niektórych przypadkach może okazać się potrzebne, np. ze względu na wymagania pracodawcy, kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia. Absolwent studiów licencjackich ponownie bierze udział w procesie rekrutacji. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu kontynuuje naukę na dwuletnich studiach magisterskich, które zakończone są obroną pracy magisterskiej. W przypadku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna kształcenie odbywa się wyłącznie na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich.

 


Podziel się