Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną*

Trzysemestralne studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ponadto absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla tego etapu edukacyjnego, zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, a także do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • w przedszkolach;
 • w nauczaniu zintegrowanym I-III w szkołach podstawowych;
 • w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • w ramach edukacji domowej;
 • przy realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka;
 • rozwinąć własna działalność gospodarczą( np. organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zakładanie prywatnych przedszkoli)

Wybrane bloki tematyczne:

 • Pedagogika;
 • Psychologia;
 • Dydaktyka przedmiotowa;
 • Prawa dziecka;
 • Metodyki zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dzieckiem z trudnościami w nauce matematyki, czytania i pisani oraz zaburzeniami rozwoju ruchowego;
 • Metodyki zajęć terapeutycznych z dzieckiem z zburzeniem zachowania;
 • Metodyka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Komunikacja w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną,
 • Kierowanie procesem grupowym oraz skuteczne sposoby reagowania w sytuacjach trudnych;
 • Zakładanie własnej działalność gospodarczej (ekonomika, zarządzanie, podstawy prawne

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

*UWAGA!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. od 1 października 2019 w celu nabycia uprawnień pedagogicznych do pracy nauczyciela w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) zapraszamy na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, trwające 10 semestrów (5 lat).

Ostatni nabór na studia podyplomowe na specjalność Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna nastąpił w roku akademickim 2018/2019.

Wszystkie osoby, które podjęły kształcenie przed dniem 1 października 2019 uzyskują uprawnienia na zasadach obowiązujących w czasie rozpoczęcia studiów.

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną