REKRUTACJA TRWA!

Rozpoczęcie studiów – 24 listopada 2018 r.


Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Trzysemestralne studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ponadto absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla tego etapu edukacyjnego, zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, a także do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • w przedszkolach;
 • w nauczaniu zintegrowanym I-III w szkołach podstawowych;
 • w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • w ramach edukacji domowej;
 • przy realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka;
 • rozwinąć własna działalność gospodarczą( np. organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zakładanie prywatnych przedszkoli)

Wybrane bloki tematyczne:

 • Pedagogika;
 • Psychologia;
 • Dydaktyka przedmiotowa;
 • Prawa dziecka;
 • Metodyki zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dzieckiem z trudnościami w nauce matematyki, czytania i pisani oraz zaburzeniami rozwoju ruchowego;
 • Metodyki zajęć terapeutycznych z dzieckiem z zburzeniem zachowania;
 • Metodyka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Komunikacja w pracy z dzieckiem, grupą, rodziną,
 • Kierowanie procesem grupowym oraz skuteczne sposoby reagowania w sytuacjach trudnych;
 • Zakładanie własnej działalność gospodarczej (ekonomika, zarządzanie, podstawy prawne

Studia: podyplomowe

Tryb:
– studia niestacjonarne 5-6 zjazdów w semestrze (soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 semestry
Język wykładowy: polski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Absolwent: otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną